Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
1.1 Tattoostudio Sly gevestigd te Rijswijk aan de Veraartlaan 12, 2288 GM.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Tattoostudio Sly tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door Tattoostudio Sly wordt behandeld of aan wie Tattoostudio Sly producten of diensten levert.
1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Tattoostudio Sly en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoostudio Sly en Opdrachtgever, waarbij Tattoostudio Sly als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoostudio Sly worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Tattoostudio Sly worden zonder enige uitzondering geleverd door Tattoostudio Sly en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Tattoostudio Sly zijn ingeschakeld.
2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Tattoostudio Sly aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Tattoostudio Sly gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico
3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Tattoostudio Sly worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan Tattoostudio Sly tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Tattoostudio Sly aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan Tattoostudio Sly tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Tattoostudio Sly of derden in gevaar kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Tattoostudio Sly te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 In het geval de persoon die door Tattoostudio Sly wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Tattoostudio Sly uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever. Dit geldt uitsluitend voor piercings. Tattoostudio Sly brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.
3.6 Tattoostudio Sly behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.
3.7 Tattoostudio Sly heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Tattoostudio Sly het recht de Opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Door opdracht te geven aan Tattoostudio Sly erkent Opdrachtgever dat Tattoostudio Sly een inspanningsverbintenis heeft. Tattoostudio Sly zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoostudio Sly kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoostudio Sly is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
4.2 Voor het geval Tattoostudio Sly aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Tattoostudio Sly voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Tattoostudio Sly terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
4.4 Tattoostudio Sly bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie
Tattoostudio Sly gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het  Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen tussen Tattoostudio Sly en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien Tattoostudio Sly als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Tattoostudio Sly en niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

9. ZZP-ers
Zelfstandige werkende tattoo & Piercing artists die bij Tattoostudio Sly ruimte huren zijn verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarde en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarde opgemaakt door Tattoostudio Sly.

10. Auteursrecht
Kopiëren of publiceren van de teksten die op onze website (www.slytattoos.com) staan is zonder onze toestemming bij de wet verboden. Niemand mag deze teksten
openbaar maken, publiceren of kopiëren zonder onze toestemming. Indien dit toch gedaan wordt zullen wij eisen dat kopieën verwijderd worden.

11. Kleine Lettertjes!
11a. Let op: alle winnaars worden willekeurig gekozen door middel van een random name picker. Over de uitslag van de winactie’s kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden niet uitgekeerd in contant geld maar zijn wel overdraagbaar, in overleg met Tattoostudio Sly.
11b. Kortingen worden verstrekt op basis van een door Tattoostudio Sly eerder bekend gemaakte actie dag, vallend al dan niet op vaste actiedagen.
11c. Tattoostudio Sly behoud het recht om actiedagen of kortingen te onderbreken of te staken zonder verdere opgaaf van redenen.
11d. Op al gemaakte prijzen e/o afspraken kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen.
11e. Na 6 tot 8 weken heeft een ieder recht op een gratis nacontrole, de desbetreffende Artiest bepaald in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet.
11f. Een aanbetaling blijft 3 maanden geldig als er geen vervolg afspraak wordt gepland, een aanbetaling kan niet worden doorgegeven naar een ander persoon.
11g. Wilt u uw afspraak voor wat voor reden ook niet door laten gaan dan vervalt uw aanbetaling.